Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Følgende vilkår og betingelser (heretter kalt Dokumentet) gjelder alle bedrifter eller privatpersoner (heretter kalt Oppdragsgiver) som har inngått et samarbeid med Mementor AS (heretter kalt Leverandør).

Dokumentet gjelder alle former for samarbeid mellom Oppdragsgiver og Leverandør.

Innhold

Generelt for alle oppdrag

Oppdragsgiver kan gi oppdrag til Leverandør muntlig eller skriftlig. Dersom ikke annet er avtalt eller forespurt fra Oppdragsgiver, vil arbeidsoppgaver som tar mindre enn 3 timer å utføre faktureres etter medgått tid. For arbeidsoppgaver som tar mer enn 3 timer å utføre, vil Leverandør og Oppdragsgiver bli enige om oppgavene skal estimeres eller faktureres etter medgått tid.

Leverandør forplikter seg ikke til en fast leveringstid på oppdrag, med mindre det foreligger en skriftlig avtale på dette. Leverandør vil derimot holde Oppdragsgiver oppdatert om oppdragets fremdrift.

Alle sensitive opplysninger delt mellom Oppdragsgiver og Leverandør skal behandles konfidensielt, også etter at avtalen opphører. Alle avtaler mellom Oppdragsgiver og Leverandør kan sies opp skriftlig av begge parter, og oppsigelsen gjelder fra og med påfølgende måned.

Design og utvikling

Alle oppdrag som blir utført for Oppdragsgiver blir sendt til korrektur eller godkjenning før lansering, med mindre annet er avtalt. Dette gjelder ikke endringer som gjøres direkte på Oppdragsgivers nettside eller applikasjon. Oppdragsgiver kan godkjenne oppdraget skriftlig eller muntlig. Etter godkjenning anses oppdraget som avsluttet, og eventuelle endringer vil anses som nye oppdrag.

Ved alle former for utvikling og programmering, forholder Leverandør seg til standard funksjonalitet for publiseringsløsningen, butikkløsningen, programvaren og eventuelle utvidelser og tredjeparter som benyttes. Dersom Oppdragsgiver ønsker avvik fra standard funksjonalitet må dette avtales skriftlig før oppstart av oppdraget.

Integrasjoner med tredjeparter eller installasjon, oppsett og tilpassing av programvare, utvidelser og tredjeparter som ikke er nevnt i avtalen, anses som nye oppdrag. Det samme gjelder ved produksjon og publisering av innhold, samt oppsett, tilpassing, gjennomføring eller gjennomgang av importer, eksporter og rapporter.

Eksempler på integrasjoner som ikke er en del av standard funksjonalitet for en butikkløsning er integrasjon med leverandører, distributører, regnskapsprogrammer, betalingsløsninger, verktøy for lagerstyring, m.fl.

Eksempler på utvidelser som ikke er en del av standard funksjonalitet for en butikkløsning er utvidelser for oversettelser, gavekort, ønskeliste, utvidede kampanjer, utvidet lagerstyring, rollebasert pris, nyhetsbrev, importer, eksporter, m.fl.

Kostnader i forbindelse med kjøp (f.eks. av eventuelle utvidelser) i forbindelse med oppdraget, løpende lisensavtaler, gebyrer til tredjeparter, o.l. kommer i tillegg for Oppdragsgivers regning. Slike kostnader betales stort sett med Oppdragsgivers betalingskort, eller faktureres Oppdragsgiver direkte. Leverandør kan i noen tilfeller legge ut og viderefakturere kjøp av utvidelser dersom dette avtales muntlig eller skriftlig med Oppdragsgiver.

Leverandør står fritt til å oppgi Oppdragsgiver og Oppdragsgivers oppdrag som referanser på Leverandørs nettside, i Leverandørs nyhetsbrev og fra Leverandørs konto i sosiale medier, med mindre annet er avtalt.

Ved arbeid på Oppdragsgivers nettsider eller applikasjoner, står Leverandør fritt til å plassere sin signatur diskret nederst på Oppdragsgivers nettside eller applikasjonen. Signatur skal være Leverandørs firmanavn eller logo, og linke til Leverandørs nettside.

Leverandør fraskriver seg ansvar for alle eventuelle feil på kundens nettsider eller applikasjoner etter at oppdraget er godkjent av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for nettsidens eller applikasjonens innhold, og er selv ansvarlig for at nettsiden eller applikasjonen til enhver tid følger norske, europeiske og globale lover og regler, herunder GDPR og personvernregler, samt eventuelle tredjeparters retningslinjer.

Digital markedsføring

Alle oppdrag vedr. digital markedsføring anses som konsulentoppdrag, der Leverandør leies inn for å gjøre et arbeid på Oppdragsgivers konto.

Leverandør skal utføre arbeidet etter avtale og beste evne, men kan ikke stille noen garantier for resultatene. Dersom Oppdragsgiver mener at arbeidet ikke er godt nok utført, kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Leverandør forpliktes ikke til tilbakebetaling eller utbedring av arbeidet.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for sin konto, herunder sikkerhet, tilganger, betaling, budsjetter, innhold, dato for kampanjer, mm. Leverandør er ikke forpliktet til å dekke annonsekostnader ved feil i innhold, budsjett eller datoer for kampanjene. Det anbefales at Oppdragsgiver setter seg inn i sin annonsekonto og etablerer rutiner for korrektur.

Det anbefales en jevnlig dialog rundt oppdraget mellom Leverandør og Oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar selv kontakt med Leverandør om eventuelle møter for gjennomgang av oppdraget.

Leverandør har ingen påvirkning på Googles endringer og oppdatering av sine algoritmer, og kan derfor heller ikke gi noen garantier for resultat av søkemotoroptimalisering (heretter kalt SEO). Dersom Leverandør og Oppdragsgiver har inngått en avtale om et SEO-oppdrag, kan Leverandør produsere SEO-innhold på vegne av Oppdragsgiver, samt publisere dette innholdet hos Leverandørs samarbeidspartnere, uten korrekturlesning og godkjenning fra Oppdragsgiver, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Innholdet vil først og fremst være publisert så lenge det finnes en aktiv avtale mellom Oppdragsgiver og Leverandør, eller eventuelt i en avtalt periode med Leverandørs sammarbeidspartner.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for at Oppdragsgivers nettsider, applikasjoner, e-postutsendelser og markedsføringskampanjer følger Googles og eventuelle andre tredjeparters retningslinjer.

Annonsekroner og andre kostnader fra tredjeparter, som f.eks. Google, Facebook, LinkedIn, Instagram o.l., kommer i tillegg for Oppdragsgivers regning. Slike kostnader betales stort sett med Oppdragsgivers betalingskort, eller faktureres Oppdragsgiver direkte.

Avtalevarighet

Avtaler relatert til digital markedsføring betales månedlig på forskudd og løper 3 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 3 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Mementor AS skriftlig per e-post (hjelp@mementor.no) seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å unngå start av ny 3 måneders avtaleperiode. Ved oppsigelse blir det sendt ut samlefaktura for gjenstående periode av inngått avtale.

Driftsavtale

En driftsavtale inkluderer som standard lagring av nettsider (hosting), oppsett og installasjon av MySQL database, vedlikehold av server, oppdatering av publiseringsløsning, butikkløsning og utvidelser, regelmessig backup av sidene og SSL sertifikater.

Driftsavtalen inkluderer også fri brukerstøtte (support) på e-post ved:

  • feil eller problemer med server
  • spørsmål om- eller feil med standard funksjonalitet for publiseringsløsningen, butikkløsningen, eller programvaren som driftsavtalen gjelder

Driftsavtalen gjelder ikke fri brukerstøtte (support) ved:

  • testing, feilsøking og utbedring av feil
  • opplæring i løsningen eller bruk av tredjepartsløsninger
  • spørsmål om eller feil og problemer med utvidelser
  • spørsmål om eller feil og problemer med tredjeparter
  • spørsmål om eller feil og problemer med avvik fra standard funksjonalitet for publiseringsløsningen, butikkløsningen, eller programvaren som driftsavtalen gjelder
  • undersøkelser av logger, historikk, ordre, rapporter, o.l.
  • gjenoppretting fra backup

Alle henvendelser skal sendes til hjelp@mementor.no.

Driftsavtalen inkluderer 10 GB lagringskapasitet og 1 TB trafikk pr. mnd. med mindre annet er avtalt.

Oppdatering av publiseringsløsningen, butikkløsningen og eventuelle utvidelser, kan i noen tilfeller føre til inkompabilitet seg i mellom, eller visuelle eller funksjonelle feil på nettsiden eller applikasjonen. Feilsøking, dialog med tredjeparter og utbedring av kode i slike tilfeller, vil ofte være vanskelig å estimere, og vil derfor faktureres etter medgått tid, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Leverandør tar regelmessig backup av filer og database på server. Ved behov for gjenoppretting av backup faktureres dette etter medgått tid, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Leverandør fraskriver seg ansvar for alle former for eventuell nedetid, og er heller ikke forpliktet til å dekke Oppdragsgivers ekstra kostnader, tap av data eller tapt inntekt som følge av nedetiden. Oppdragsgiver kan be Leverandør om tilgang til filer og database, slik at Oppdragsgiver selv kan sikre seg med ytterligere backup, dersom det er ønskelig.

Driftsavtalen kan sies opp skriftlig av begge parter, og oppsigelsen gjelder fra og med påfølgende måned. Ved oppsigelse vil Leverandør gi nødvendige brukerrettigheter til Oppdragsgiver slik at nettsiden-/nettbutikken enkelt kan settes opp på ny server. Om komplett backup av filer og database er ønskelig, sender Leverandør siste tilgjengelige backup av filer og database (faktureres etter medgått tid) til Oppdragsgiver.

Avtalevarighet

En driftsavtale med Mementor faktureres månedlig og løper 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 12 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Mementor AS skriftlig per e-post (hjelp@mementor.no) seneste én måned før avtaleperioden utløper for å unngå start av ny 12 måneders avtaleperiode. Ved oppsigelse blir det sendt ut samlefaktura for gjenstående periode av inngått avtale.

Fakturering

Leverandør har en fast timepris på kr 1399 eks. mva, og vil varsle Oppdragsgiver ved en eventuell prisoppgang. Timeprisen gjelder alle av Leverandørens tjenester.

Alle estimerte oppdrag faktureres normalt sett før oppstart, med en betalingsfrist på 10 dager. Øvrige oppdrag og møtevirksomhet etterfaktureres normalt sett etter medgått tid. Leverandør står fritt til å utsette oppdraget til fakturaen er betalt i sin helhet.

Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale en forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Leverandør kan ved slike tilfeller stoppe alle løpende oppdrag og ytelser for alle aktive avtaler mellom Leverandør og Oppdragsgiver, inntil riktig betaling foreligger.

Ved midlertidig eller permanent stenging av nettside eller applikasjon, skal Leverandør varsle Oppdragsgiver minst 14 dager i forkant av stengingen.

Endringer i avtalen

Leverandør står fritt til å gjøre endringer i Dokumentet, men skal varsle Oppdragsgiver ved betydelige endringer. Oppdragsgiver er forpliktet til å holde seg oppdatert på innholdet i Dokumentet. Dokumentet vil alltid ligge oppdatert på Leverandørs nettside.

Avtalen ble sist oppdatert: 27. juni 2023

Mislighold og tvister

Oppdragsgiver skal varsle skriftlig til Leverandør om eventuelle mangler i leveransen, senest innen 14 dager etter at oppdraget er fakturert/levert til Oppdragsgiver, hvis ikke anses oppdraget som fullført og godkjent av Oppdragsgiver.

Dersom Oppdragsgiver mener det foreligger et mislighold i henhold til avtalen, må det umiddelbart sendes en skriftlig reklamasjon til Leverandør. Dersom Oppdragsgiver og Leverandør ikke kommer til enighet gjennom egne forhandlinger, skal tvisten avgjøres av domstolen ved Oslo Tingrett som verneting.

Ved spørsmål til Dokumentet ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 12 00 91 eller på e-post til hjelp@mementor.no.